PATAKARAN SA PRIVACY

Ang iyong privacy ay napaka-importante sa amin. Aming siniseryoso ang iyong privacy, at aming ginawa itong Patakaran sa Privacy para aming ipakita ang aming pangako sa online na privacy.


Ang paggamit ng website na ito ay binubuo ng pagtanggap sa aming Patakaran sa Privacy. Kinikilala ng Ankietki.com ang pagrespeto sa privacy ng gumagamit nito sa Internet at ito ay napaka-imporatente. Ang pahayag sa privacy na ito ay ginawa para magbigay impormasyon tungkol sa privacy at praktis ng pagkolekta ng datos para sa site na: Ankietki.com.

IMPORMASYONG KINOKOLEKTA

Maaari mong bisitahin ang Ankietki.com ng hindi nakikilala. Ang iyong personal na impormasyon ay hini kinokolekta sa website maliban na lang kung ito ay iyong isumite.

COOKIES

Paminsan-minsan, kami ay gagamit ng isang bagay sa iyong browser upang padalhan ang iyong kompyuter ng isang “cookie”. Hindi namin ginagamit ang mga cookie upang kumuha ng personal na impormasyon mula sa iyong kompyuter. Amin lamang ginagamit ang mga cookie umang malaman ang pamamaraan para pagandahin ang aming Site, at ikaw ay bigyan ng maganda, at mas personal na serbisyo habang ikaw ay nasa aming website. Maaari mong i-reset ang iyong browser para tanggihan ang lahat ng mga cookie o ipahiwatig kung ang isang cookie ay ipanapadala.

THIRD PARTY LINKS

Ang Ankietki.com ay nagpapadala ng mga link sa ibang website. Ang ibang mga site sa Internet at serbisyo ay may hiwalay na privacy at pamamaraan sa pagkolekta ng datos. Kapag ikaw ay umalis na sa Ankietki.com, hindi kayang kontrolin ng Ankietki.com, at wala itong responsibilidad sa patakaran ng privacy o aktibidad ng pagkolekta ng datos ng ibang site.

MGA PAGBABAGO SA PATAKARAN NG PRIVACY NA ITO

Kami ay may karapatang baguhin ang Patakaran sa Privacy sa kahit na anong oras. Basahin ng madalas ang Patakaran sa Privacy para malaman ang mga pagbabago dito.

PAG-KONTAK SA AMIN

Kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa aming patakaran sa privacy at/o mga gawain ng aming website, maaari mo kaming kontakin gamit ang adres na ito: